CENTRUM ANALIZ PRZESTRZENNYCH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności pracy urzędów w zakresie rejestrów związanych z nieruchomościami oraz podniesienie poziomu obsługi obywateli i przedsiębiorców w zakresie działań związanych z pozyskiwaniem informacji o nieruchomościach.

Projekt ZSIN 2 (Faza II) stanowi kontynuację projektu ZSIN (Faza I) realizowanego w ramach 7 osi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG). Projekt umożliwia usprawnienie wielu procesów realizowanych zarówno przez administrację publiczną jak i wybrane podmioty wykorzystujące informacje o nieruchomościach

Prawny obowiązek realizacji Projektu wynika z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach. Jako członek UE Polska jest zobowiązana do wdrażania Dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE).

Planowane efekty:

1. Dostosowanie danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do wymagań Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach oraz podniesienie jakości dostarczanych danych;

2. Włączenie kolejnych baz danych EGiB do Centralnego Repozytorium, zapewniającego integrację rozproszonych zasobów;

3. Włączenie do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach:

a. serwisu tematycznego średnich cen transakcyjnych nieruchomości, opartego na danych z rejestru cen i wartości nieruchomości (RCiWN),

b. zbiorów danych centralnej bazy danych o zabytkach (CBDoZ),

c. centralnego rejestru form ochrony przyrody (CRFOP),

d. ewidencji miejscowości, ulic i adresów (EMUiA),

e. zestandaryzowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) – pilotaż;

4. Pilotażowe włączenie do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach notariuszy, którzy przekazywać będą dane w postaci zestandaryzowanych dokumentów elektronicznych do organów prowadzących rejestry publiczne dotyczące nieruchomości umożliwiających automatyzację procesów aktualizacji tych rejestrów;

5. Uruchomienie usług dostępu do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach dla administracji skarbowej;

Realizacja Projektu pozwali na uruchomienie nowych i rozbudowę istniejących już e-usług:

1. Usługi publikacji informacji o średnich cenach transakcyjnych (nowa e-usługa);

2. Usługi harmonizacji rejestrów publicznych mających znaczenie dla rejestrów włączonych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (rozbudowywana e-usługa);

3. Usługi oceny integralności i spójności danych ewidencji gruntów i budynków (rozbudowywana e-usługa);

4. Usługi przetwarzania danych przestrzennych ze zbiorów danych z Centralnego Repozytorium w połączeniu z danymi rejestrów mających znaczenie dla innych rejestrów publicznych włączonych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (rozbudowywana e-usługa);

5. Usługi przekazywania wybranych informacji pochodzących z aktów notarialnych za pośrednictwem zestandaryzowanych dokumentów elektronicznych do rejestrów włączonych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (nowa e-usługa).

Wartość projektu: 152 953 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 129 428 828,60 złWróć do strony głównej